Библијски институт


 • [НОВО ИЗДАЊЕ] Европа и хришћанске вредности: путеви библијске рецепције (прир. Н. Божовић/В. Таталовић)

  ЕВРОПА И ХРИШЋАНСКЕ ВРЕДНОСТИ

  ПУТЕВИ БИБЛИЈСКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

  ПРИРЕДИЛИ Н. БОЖОВИЋ И В. ТАТАЛОВИЋ

  Региструјте се да би видели цео чланак...

 • [ОБАВЕШТЕЊЕ] Увод у Стари Завет

  Позивају се студенти који нису одбранили своју вежбу и семинарски рад из Увода у СЗ да то учине у редовним терминима консултација код доц. др Н. Божовића четвртком од 13.30-15.00 у просторијама Библијског института (уместо у каб. 326) и то 21.05, 28.05 и 04.06. Дана 04.06 је последњи термин за одбрану за оне који желе да полажу испит у јунском испитном року. Они који желе да полажу у јулском, могу вежбе одбранити и током јуна у редовним терминима консултација. Радове претходно послати на мејл најкасније два дана пред термин одбране.

  Упис бодова за присуство на настави остварено током 2019/20 из Увода у СЗ вршиће се током испита, а рачунаће се према постигнутом присуству до 15. марта (када се прекинуло са редовном наставом). 

  Други тест из Увода у Стари Завет одржаће се 02.06. у великом амфитеатру у 10ч за катихетски и 12ч за пастирски смер, градиво видети овде.  

 • [САОПШТЕЊЕ] Саопштење колегијума Библијског института (07.05.2020)

   

  Саопштење колегијума Библијског института 

  Православног богословског факултета 

  Универзитета у Београду

   

  Поводом чињенице да је позив за потписивање петиције за заштиту свештеника Вукашина Милићевића од духовних власти Српске Православне Цркве и тиме против наводног гушења слободе говора на Православном богословском факултету Универзитета у Београду (где је В. М. иначе запослен као доцент) на немачком језику објавио редовни професор и актуелни шеф Групе за библијско богословље ове академске институције др Родољуб Кубат, давши га у свом интервјуу под насловом «Забрана говора доценту Богословског факултета у Београду» (Redeverbot für Dozenten an der Theologischen Fakultät in Belgrad) сајту www.noek.info oд 30. априла текуће године, колегијум Библијског института – који чине сви остали чланови Групе и други спољни сарадници – сматра неопходним да се од оваквог наступа и приказа стварности званично огради. Разлози за такав поступак вишеструке су природе. Пре свега, тиме што је позив на потписивање петиције изразио шеф библијског департмана може имплицирати да исто мишљење деле и преостали његови чланови. Објављивање овог позива на немачком језику, од стране једног од учесника у бројним остварењима која су Институт поставила на видно место у међународној науци, значи апеловање на овај део научне јавности који је у непосредној и суштинској вези са делатношћу Института, али који уопште не познаје или недовољно познаје контекст политичких збивања у Србији, у чијем светлу се овај позив само може разумети. Имајући све то у виду, сви ми чланови и спољни сарадници Библијског института осећамо дужност и обавезу да потпуно и без остатка демантујемо крајње једнострано и злонамерно представљање ситуације на Православном богословском факултету у Београду, на којем огромна већина колега наводно из пуке бојазни за радно место подржава вољу Патријарха и Светог Синода. То није тачно. Чланови долепотписаног колегијума имају свој став о проблемима који су у последње време потресли ову институцију, али ће уместо образлагања истих – чему овде није ни место ни време – сложно рећи да је њихово деловање потпуно у складу са академским принципима слободе савести, мишљења и говора. То је основни квалитет Библијског института, а како се лако може проверити и потврдити, и читавог наставног и научног колегијума Православног богословског факултета.

  Истовремено, колегијум Библијског института такође налази за сходно да у свом ограђивању од ставова колеге Кубата подсети и на значај који су одређени духовни ауторитети – у спорном интервјуу представљени као узрочници проблема – имали у промовисању критичког мишљења и слободе говора у академским оквирима српске теологије. Пре свега, Библијски институт је основан по благослову Патријарха српског Иринеја и уз пожртвована залагања бројних архијереја, свештеника, монаха и лаика наше помесне Цркве. У тим залагањима истакнуто место припада Епископу бачком др Иринеју Буловићу који је до одласка у пензију 2015. обављао дужност шефа Групе за библијско богословље и чији је вишедеценијски професорски стаж, праћен теретима епископске службе у време ратова, санкција и других тешкоћа, обележио и не мали напор у одабиру кадра који ће од 2015. моћи да понесе изазов богословског деловања Института. Захваљујући његовој помоћи у саветодавном, инфраструктурном и материјалном облику, понајвише великом међународном угледу, Институт је успео да повеже прегаоце најразличитијег профила и усмери их на одговорно истраживање и промоцију хришћанског наслеђа. Управо је та чињеница оцењена као тријумф истинских демократских вредности у српском друштву. Стога је академска и људска дужност долепотписаног колегијума да посведочи да је другачије тумачење стварности – дато у интервјуу колеге Кубата – кривотворење истине за коју сваки хришћанин треба и жели да живи.

   

  Колегијум Библијског института 

  Православног богословског факултета

  Универзитета у Београду 

 • [STATEMENT] Statement of the Collegium of the Biblical Institute (07.05.2020)

   

  Statement of the Collegium of the Biblical Institute

  Faculty of Orthodox Theology, University in Belgrade

   

  Regarding the fact that the call for signing a petition for the protection of Father Vukašin Milićević from the spiritual authorities of the Serbian Orthodox Church and thus against the alleged suppression of freedom of speech at the Faculty of Orthodox Theology of the University of Belgrade (where V. M. is employed as an assistant professor) was published in an interview given in German by professor and current head of the Department of Biblical studies of this academic institution Dr. Rodoljub Kubat, entitled "Prohibition on public speech against the assistant professor of the Faculty of Theology in Belgrade" (Redeverbot für Dozenten an der Theologischen Fakultät in Belgrad) on the website www.noek.info on April 30 of the current year, the Collegium of the Biblical Institute - which consists of all other members of the Department and other external associates - considers it necessary to officially distance itself from such an appearance and presentation of reality. The reasons for such a procedure are multifaceted. First of all, the fact that the invitation to sign the petition was expressed by the head of the Department of Biblical studies may imply that the same opinion is shared by the remaining members. The publication of this call in German, by one of the participants in numerous accomplishments that have made the Institute prominent in international biblical scholarship, means appealing to this part of the public that is directly and substantially related to the activity of the Institute, but which is not at all familiar with, or has insufficient knowledge of, the context of political developments in Serbia, in the light of which this call can only be understood. With all this in mind, all of us members and external collaborators of the Biblical Institute feel a duty and obligation to completely and utterly deny the extremely one-sided and malicious presentation of the situation at the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade, where the vast majority of colleagues allegedly support the will of the Patriarch and the Holy Synod out of fear for their position. This is not true. The members of the undersigned Collegium have their own view of the problems that have shaken this institution lately, but instead of elaborating on that - for which now is neither the place nor the time – they will in unison say that their actions are fully in line with the academic principles of freedom of conscience, thought and speech. This is the basic quality of the Biblical Institute and, as can be easily verified and confirmed, the entire teaching and scholarly collegium of the Faculty of Orthodox Theology.

  At the same time, the Collegium of the Biblical Institute also finds it appropriate to remind, in its disavowal from the views of our colleague Kubat, of the importance of certain spiritual authorities - in the controversial interview presented as the cause of the problem - in promoting critical thinking and free speech in the academic framework of Serbian theology. First of all, the Biblical Institute was founded with the blessing of the Serbian Patriarch Irinej and with the dedicated efforts of numerous bishops, priests, monks and laypeople of our local Church. In these endeavors, the prominent place belongs to Bishop of Bačka Dr. Irinej Bulović, who until his retirement in 2015 was the head of the Department of Biblical studies and whose decades of professional experience, accompanied by burdens of Episcopal service in times of wars, sanctions and other difficulties, were also marked by a significant effort to select a staff which will be able to meet the challenge of the Institute's theological work from 2015 onwards. Thanks to his help in advisory capacity, infrastructural and material form, and his great international reputation, the Institute has managed to connect the most diverse profile of intellectuals and direct them to responsible research and promotion of Christian heritage. This fact was assessed as a triumph of true democratic values in Serbian society. It is, therefore, the academic and moral duty of the undersigned Collegium to testify that a different interpretation of reality - given in the interview with colleague Kubat - is a distortion of the truth that every Christian ought to and wants to live for.

   

  Collegium of the Biblical Institute

  Faculty of Orthodox Theology

  University in Belgrade

 

Предметни наставници и сарадници