Библијски институт

Библијски институт Православног богословског факултета у Београду основан је одлуком Научно-наставног већа ПБФ септембра 2013. године као посебна истраживачка јединица у оквиру факултета на предлог наставног особља Групе за библистику. 

Током 2014. године приступило се реновирању дела простора некадашње учионице бр. 5 пренаменованог за потребе института којим је обезбеђен довољан број полица за књиге као и потребног намештаја захваљујући средствима Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама Министарства правде Републике Србије.

Кључан имплус за оснивање научне библиотеке Библијског института дао је проф. др Улрих Луц (Берн, Швајцарска) који је донирао читаву своју приватну библијску библиотеку новооснованом институту у Београду у броју од око 4.500 наслова. С обзиром да је вест о отварању инстутута одјекнула широм академског света, а захваљујући и међународној конференцији "Христос свештених повести", започело је прикупљање књига из свих делова Европе који ће такође оснажити научни потенцијал института. Осим легата највећег дародавца института, професора Луца, до сада су своје легате институту завештали и донирали следећи еминентни библисти: Манфред и Хелга Вајперт (Хајделберг), Андреас Вагнер (Тибинген), Гинтер Ванке (Ерланген) и Штефан Тим (Хамбург).  

Тренутну структуру Библијског института чине проф. др Предраг Драгутиновић (управник института), доц. др Данило Михајловић (секретар института) и сарадници: проф. др Порфирије Перић, проф. др Иринеј Буловић, проф. др Драган Милин, проф. др Илија Томић, проф. др Владан Таталовић, проф. др Драган Радић и доц. др Ненад Божовић. 


 Циљеви Библијског института су:

  1. Отварање и одржавање библијске библиотеке која ће бити на располагању студентима постдипломских студија и члановима Одељења за израду њихових научних пројеката. Захваљујући донацији Улриха Луца као и одређеног броја других, мањих донација Институт тренутно поседује снажно језгро истраживачке библиотеке.
  2. Други циљ нашег Института јесте рад на научним пројектима, како на националним нивоу тако и на међународном нивоу сарадње. Област истраживања која делује посебно занимљиво за такве подухвате и за промоцију бављења Библијом међу православнима јесте историја рецепције, тј. отачка и литургичка рецепција Писма.
  3. Треће, Институт представља раскрсницу интердисциплинарних путева истраживања на којој се преплиће и одређени број дисциплина заступљених на Београдском универзитету.
  4. Четврто, Институт има конкретан педагошки циљ, односно да помогне наставницима веронауке око изналажења употребе Библије у настави. Још једно поље деловања јесте пастирска служба. Како би укључио резултате библијских студија у пастирски живот Цркве, Библијски институт ће редовно организовати семинаре за свештенике.
  5. Пето и последње, Институт треба да послужи и као подстицај издавачкој делатности, усредсређујући се пре свега на преводе кључних дела на пољу библијских студија, али и на дела савремених српских аутора из истог поља. Даљи издавачки планови укључују покретање серије публикација посвећених искључиво докторским дисертацијама из библистике као и покретање научног годишњака Библијског института у Београду.

Biblical Institute of the University of Belgrade Faculty of Orthodox Theology was established as a special research unit within the faculty framework by a decision of the Academic Council of the FOT in September 2013 at the proposal of the teaching staff of the Biblical Group.

In 2014, owing to the funds provided by the Office for Cooperation with Churches and Religious Communities of the Ministry of Justice of the Government of the Republic of Serbia, work was started on the renovation of that part of the former classroom no. 5 which had been reassigned to fulfill the needs of institute. This has provided ample space for a sufficient number of bookshelves and other necessary furniture.

The key impulse for the establishment of the research library of the Biblical Institute was given by Prof. Dr. Ulrich Luz (Bern, Switzerland) who donated his entire private library of about 4,500 titles to the newly established Biblical Institute in Belgrade. The news of the opening of the Institute that echoed throughout the entire academic world, and the international conference “Christ of the Sacred Stories”, initiated a cycle of book collecting from all over Europe which will strengthen the research potential of the Institute even further. Up untill this momment the Institute collected personal libraries (legacies) also from other renown biblical scholars: Manfred and Helga Weippert (Heidelberg), Andreas Wagner (Tübingen), Günther Wanke (Erlangen) and Stefan Timm (Hamburg).  

The current structure of the Biblical Institute is formed by Prof. Predrag Dragutinovic, Th.D. (Institute Director), Assistant Professor Danilo Mihajlovic Th.D. (Institute Secretary) and the following associates: Prof. Porfirije Perić, Th.D. Prof. Irinej Bulović, Th.D., Prof. Dragan Milin, Th.D., Th.D., Prof. Ilija Tomić, Th.D., Associate Prof. Vladan Tatalović, Th.D., Associate Prof. Dragan Radić, Th.D, Assistant Professor Nenad Božović, Th. D.  

 


The aims of the Biblical institute are:

  1. To establish a biblical library which will be at disposal of our postgraduate community and members of the department for pursuit of their scholarly projects. With the donation of Ulrich Luz and a number of further but smaller contingents of books, the institute now possesses a strong core of a research library.
  2. The second aim of our institute is to set up scholarly projects both at the national and international level of collaboration. An area of research which seems particularly inviting for such undertakings and for promotion of the orthodox work on the Bible is the reception history, that it to say, patristic and liturgical reception of Scripture.
  3. Thirdly, this institute is a crossroad of interdisciplinary avenues of research at which a number of disciplines represented at the University of Belgrade meet.
  4. Fourthly, the institute has a direct pedagogical aim. This is to assist our teachers of orthodox religious education in the use of the Bible in the classroom practice. Another field is the pastoral service. In order to involve the results of the biblical studies in the pastoral life of our Church, the biblical institute will regularly organize the seminars for the priests.
  5. Fiftly and finally, to provide an impetus for publishing activities focusing on translations of the seminal titles from the field of the biblical studies, but also of the outputs of contemporary Serbian authors in the same field. Further publishing plans include establishment of a series solely dedicated to the doctoral dissertations in the biblical studies, and a scholarly annual journal of the Biblical Institute in Belgrade.
 

Контакт

ПРАВОСЛАВНИ
БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ


БИБЛИЈСКИ ИНСТИТУТ


Мије Ковачевића 11б
11060 Београд
Република Србија


Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Управа института

проф. др Предраг Драгутиновић
управник института


доц. др Данило Михајловић
секретар института